Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา ได้ปรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย “เน้นการพัฒนาผู้เรียน”

ทักษะและความสามารถ

ป.1-3
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต

ป.4-6
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

 
คุณลักษณะ
 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย รับผิดชอบ
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มีจิตสาธารณะ
 • ใผ่เรียนรู้ และใผ่ดี
ในระดับประถม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาได้เน้นการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านออก เขียนได้ การคิดคำนวณ และการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนมีแนวนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น โครงการชวนกันอ่านจากบ้านสู่โรงเรียน โครงการคุณหนู APS โครงการเศรษฐีรุ่นเยาว์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และควบคู่ไปกับวิชาการ สอดคล้องกับแนวนโยบายของหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นโรงเรียนยังมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในด้าน การคิดวิเคราะห์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้นำ หลักสูตร Backward Design หรือ การออกแบบย้อนกลับ มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน (ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุ) แล้วจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเกิดความไม่เข้าใจในบทเรียน ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ ครูผู้สอนก็จะไม่สามารถไปอีกขั้นนึงที่ยากกว่า แต่ครูผู้สอนจะต้องย้อนกลับไปในหน่วยนั้นๆ ซ้ำไปซ้ำมา จนเกิดความคุ้นเคย และแม่นยำ จนเกิดความเข้าใจที่คงทน จนติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน และเมื่อผ่านการประเมินผลขั้นนั้นๆ ได้แล้วนั้น จึงจะสามารถไปในขั้น หรือหน่วยการเรียนรู้ที่ยากกว่านั้นได้

การสอนแบบนี้จะได้ประสิทธิภาพสูง เพราะนักเรียนจะจำได้แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนครูผู้สอนก็สามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนได้อย่างถูกจุด และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในวงการศึกษา ณ ตอนนี้ หลักสูตร Brain-Based Learning (BBL) เป็นหลักสูตรที่นิยมกัน แต่ไม่ใช่หลักสูตรใหม่เอี่ยมแกะกล่องที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมา แต่นำมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งนึงในวงการศึกษา ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียน จึงได้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรดังกล่าวลงไปในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

“อัจฉริยะสร้างได้!! เพิ่มพลังสมองด้วย BBL” เป็นที่คุ้นหูกันนัก วันนี้โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยานำหลักสูตรการศึกษาในระดับปฐมวัย และประถมศึกษามาออกแบบบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ เช่น การทำ Mind map แบบถูกต้องตาม หลักการของ Tony Buzan ใช้จัดระบบความคิด และช่วยเรื่องความจำของสมอง, การออกกำลังกายแบบ Brain Gym เป็นทางเลือกในการบริหารสมองเพื่อให้สมองทั้ง 2 ซีก ซีกซ้าย และซีกขวาทำงานประสานกันได้ดี, เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ เช่น บทบาทสมมุติ เกมการศึกษา การระดมสมอง การทำโครงงาน ชมรม และอื่นๆ

นอกจากวิชาหลักแล้ว ทางโรงเรียนยังมี คณิตเสริม รู้จักคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และอังกฤษเสริม Listening, Speaking, Reading and Writing (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

คณิตเสริม สอนโดย ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม เพื่อฝึกเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากบทเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมสอบแข่งขัน สอบชิงทุน หรือเตรียมสอบเข้ามัธยมปลาย

อังกฤษเสริม สอนโดยสอนโดย Mr.Atti Lux ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้คัดสรรหลักสูตร และสื่อการสอนอย่างดีจากประเทศอิสราเอล ที่เป็นประเทศที่สร้างสื่อการสอนที่มีคุณภาพดีที่สุด เราเริ่มสอนต้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตร English Adventure (EA) เวปไซด์ www.eadventure.co.il โดยดร.ยาเอล แห่งประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกแล้วจากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากผลงานวิจัย ที่จะทำให้เด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ได้เรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เป็นการเรียนผ่านเรื่องราว (Story Based), บทเพลง มีการร้องเพลง ออกท่าทาง ที่มีวงคำศัพท์ ไวยากรณ์ และเรื่องราวที่เกี่ยวพัน และเหมาะสมกับวัยเด็ก โดยมีความเชื่อว่า ในวัยเด็กเล็กเป็นวัยที่ง่ายต่อการซึมซับเสียง ในภาษาใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ต่อภาษาอังกฤษ

 เน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหว ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ จะมีเพลงประกอบกายบริหาร นั่งสมาธิ และการเล่นเกมทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นก่อนเข้าห้องเรียนเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ กิจกรรม 6 หลัก ที่โรงเรียนเน้นเป็นอย่างยิ่ง คือ

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์
 3. กิจกรรมเสรี หรือเล่นตามมุม
 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง
 6. เกมการศึกษา

เน้นอังกฤษเสิรม โรงเรียนได้ใช้โปรแกรมหลักสูตร English Adventure ของประเทศอิสราเอล และครูฟิลิปปินส์ สอนร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนอนุบาลมาก เพราะเป็นหลักสูตรสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานอย่างการฟัง การพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวในระดับที่ยากขึ้น คือ การพูด และการเขียน

 


ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวทิยาได้นำแนวการจัดประสบการณ์ "มอนเตสเซอรี่ แบบผสมผสาน"กับพัฒนาการด้านความพร้อมของตัวเด็กเข้ามาใช้ โดยได้พัฒนามาจากการสอนของ ดร.มา เรีย มอนเตสเซอรี่ จิตแพทย์ชาวอิตาเลียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีอิสระในด้านบุคลิกภาพของเด็กในวิถีทางต่างๆ อย่างมากมาย เด็กมีอิสรภาพในการเลือกจากสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งต่างๆ ซึ่งสนองความพอใจ และความต้องการภายในความรู้สึกของเขา เป็นการจัดระบบของตนเอง เพื่อเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพของชีวิต นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้เน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ตลอดจนมีการส่งต่อการเรียนการสอนระหว่างครูในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และครูในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
| หน้าแรก | แนะนำโรงเรียน | หลักการและแนวคิด | ผู้บริหาร | หลักสูตร |สมัครเรียน |ติดต่อเรา |